SCK.pl - 3 lata gwarancji na poleasingowy sprzęt komputerowy

SCK3
SCK.PL Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
sklepu internetowego SCK
___________________________


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Definicje: 
  i. Administrator danych – Pani Agnieszka Kuleszo oraz Pan Albert Kuleszo prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: SCK s.c. Agnieszka i Albert Kuleszo z siedzibą w Mierzynie, ul. Spółdzielców 8K, 72-006 Mierzyn, posiadającej numer NIP 851-280-16-58 oraz numer REGON 812525487, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  ii. Inspektor Ochrony Danych / IOD – osoba wyznaczona przez Administratora danych, odpowiedzialna za nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych;
  iii. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
  iv. UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  v. Osoba upoważniona – osoba posiadająca formalne upoważnienie wydane przez Administratora danych lub przez osobę wyznaczoną, uprawniona do przetwarzania danych osobowych;
  vi. Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
  vii. Polityka bezpieczeństwa – niniejsza Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie;
  viii. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku, nr 100, poz. 1024);
  ix. Sklep – sklep internetowy sck.pl dostępny pod adresem: http://www.sck.pl/;
  x. Ustawa – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
  xi. Zbiór danych osobowych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony czy podzielony funkcjonalnie;
  xii. Zbiór nieinformatyczny – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, prowadzony poza systemem informatycznym, w szczególności w formie kartoteki, skorowidza, księgi, wykazu lub innego zbioru ewidencyjnego.
  2. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa określa zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jakie powinny być przestrzegane i stosowane w Sklepie przez pracowników i współpracowników, którzy przetwarzają dane osobowe.
  3. Stosowanie zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Sklep rozumianej jako ochronę danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  4. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy i Rozporządzenia.
  5. Dokumentem ściśle powiązanym z niniejsza Polityką bezpieczeństwa jest Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Sklepie.

§ 2
ZAKRES STOSOWANIA


  1. Politykę bezpieczeństwa stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, danych osobowych zapisanych na zewnętrznych nośnikach informacji oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczących wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
  2. W zakresie podmiotowym, Polityka bezpieczeństwa obowiązuje wszystkich pracowników Sklepu oraz inne osoby mające dostęp do danych osobowych, w tym stażystów, osoby zatrudnione na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

§ 3
BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


  1. Przez bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych rozumie się zapewnienie: 
  i. poufności — właściwości zapewniającej, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
  ii. integralności — właściwości zapewniającej, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
  iii. rozliczalności — właściwości zapewniającej, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.
  2. Przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować wysoki poziom bezpieczeństwa w rozumieniu § 6 ust. 4 Rozporządzenia, ponieważ urządzenia systemu służącego do przetwarzania danych osobowych połączone są z siecią publiczną. 

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ


  1. Do obowiązków Administratora danych należy zrozumienie oraz zapewnienie świadomości bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jego problematyki oraz wymagań. Do obowiązków należy również: 
  i. podejmowanie odpowiednich i niezbędnych korków majach na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych;
  ii. podział zadań i obowiązków związanych z organizacją ochrony danych osobowych, w szczególności wyznaczenie IOD;
  iii. wprowadzenie do stosowania procedur zapewniających prawidłowe przetwarzanie danych osobowych;
  iv. egzekwowanie rozwoju środków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
  v. poddawanie przeglądom skuteczność polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
  vi. zapewnienie podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych od chwili zebrania danych osobowych do chwili ich usunięcia;
  vii. zapewnienie aktualności, adekwatności oraz merytorycznej poprawności danych osobowych przetwarzanych w określonym przez nich celu;
  viii. zapewnienie niezbędnych środków potrzebnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
  2. Do obowiązków IOD, należy nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zarówno w systemach informatycznych, jak również w zbiorach danych osobowych prowadzonych w formie papierowej i elektronicznej. Do obowiązków należy również: 
  i. określenie wymagań bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
  ii. nadzór nad wdrożeniem stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych;
  iii. prowadzenie dokumentacji opisującej zastosowaną politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (niniejsza Polityka oraz wynikające z niej instrukcje i procedury);
  iv. analizę sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia ochrony danych osobowych i przygotowanie oraz przedstawienie Zarządowi zaleceń i rekomendacji dotyczących eliminacji ryzyk ich ponownego wystąpienia.
  3. Do obowiązków osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych należy znajomość, zrozumienie i stosowanie w możliwie największym zakresie wszelkich dostępnych środków ochrony danych osobowych oraz uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do swojej stacji roboczej. Do obowiązków należy również: 
  i. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi regulacjami;
  ii. postępowanie zgodnie z ustalonymi regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych;
  iii. zachowanie w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia;
  iv. ochrona danych osobowych oraz środków przetwarzających dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub zniekształceniem;
  v. informowanie IOD o wszelkich podejrzeniach naruszenia lub zauważonych naruszeniach oraz słabościach systemu przetwarzającego dane osobowe.

§ 5

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH


  1. Za bieżącą, operacyjną ochronę danych osobowych odpowiada każda osoba przetwarzająca te dane w zakresie zgodnym z obowiązkami służbowymi oraz rolą sprawowaną w procesie przetwarzania danych.
  2. Każda z osób mająca styczność z danymi osobowymi jest zobowiązana do ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich w granicach udzielonego jej upoważnienia.
  3. Należy zapewnić poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych osobowych.
  4. Należy stosować adekwatny do zmieniających się warunków i technologii poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
  5. Dostęp do danych osobowych powinien być przyznawany zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
  6. Dane osobowe powinny być chronione przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją.
  7. Dane osobowe należy przetwarzać wyłącznie za pomocą autoryzowanych urządzeń służbowych.
  8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane na mocy motywu 80 Ustawy.
  9. Upoważnienia są wydawane indywidualnie przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przez IOD.
  10. W celu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych należy dostarczyć do IOD podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 niniejszej Polityki.
  11. Na podstawie otrzymanego oświadczenia IOD upoważnia formalnie wnioskującego do przetwarzania danych osobowych i wydaje upoważnienie sporządzane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszej Polityki.
  12. Upoważnienia, o których mowa powyżej przechowywane są w aktach osobowych pracownika i obowiązują do czasu ustania stosunku pracy lub obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  13. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Polityki.
  14. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jest prowadzona przez IOD i zawiera w szczególności: 
  i. imię i nazwisko osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych;
  ii. zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  iii. identyfikator, jeśli osoba upoważniona została zarejestrowana w systemie informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych;
  iv. datę nadania i odebrania uprawnień.
  15. Wzór Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 niniejszej Polityki.
  16. Przełożeni osób upoważnionych odpowiadają za natychmiastowe zgłoszenie do IOD osób, które utraciły uprawnienia dostępu do danych osobowych.
  17. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których uzyskały dostęp w trakcie zatrudnienia, również po ustaniu zatrudnienia.
  18. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są zapoznać się z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w Sklepie, w szczególności Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
  19. Niniejsza Polityka powinna być aktualizowana wraz ze zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz zmianami faktycznymi w ramach Sklepu, które mogą powodować, że zasady ochrony danych osobowych określone w obowiązujących dokumentach będą nieaktualne lub nieadekwatne.
  20. Okresowy przegląd Polityki powinien mieć na celu stwierdzenie, czy postanowienia Polityki odpowiadają aktualnej i planowanej działalności Sklepu oraz stanowi prawnemu aktualnemu w momencie dokonywania przeglądu.
  21. Zmiany niniejszej Polityki wymagają przeglądu innych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Sklepie.

§ 6
ZARZĄDZANIE USŁUGAMI ZEWNĘTRZNYMI


  1. Należy zapewnić aby usługi zewnętrzne były prowadzone wyłącznie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych obowiązującymi w Sklepie, wymaganiami umowy oraz wymaganiami prawa.
  2. Wymagania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zakres usług oraz poziom ich dostarczania należy określić w umowie świadczenia usług.
  3. Należy zapewnić aby użytkownicy nie będący pracownikami Sklepu stosowali te same zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych co użytkownicy będący pracownikami.
  4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej umowy określającej w szczególności zakres i cel przetwarzania danych. Umowa musi określać również zakres odpowiedzialności podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych musi uwzględniać wymogi określone w art. 28 Ustawy. W szczególności podmiot zewnętrzny, któremu ma zostać powierzone przetwarzanie danych osobowych, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 32 Ustawy.
  6. W umowach stanowiących podstawę powierzenia przetwarzania danych albo eksploatacji systemu informatycznego lub części infrastruktury należy umieścić zobowiązanie podmiotu zewnętrznego do przestrzegania niniejszej Polityki oraz zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i odpowiedni poziom ochrony danych.
  7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nie oznacza zwolnienia z odpowiedzialności Sklepu za zgodne z prawem przetwarzanie powierzonych danych, co wymaga w umowach stanowiących podstawę powierzenia przetwarzania danych umieszczenia prawa Sklepu do kontroli wykonania przedmiotu umowy w siedzibie podmiotu zewnętrznego m. in. w zakresie przestrzegania Polityki obowiązujących regulacji wewnętrznych, umów i właściwych przepisów prawa.
  8. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą.
  9. Udostępnianie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą IOD.
  10. Informacje zawierające dane osobowe powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom lub osobom za potwierdzeniem odbioru listem poleconym za pokwitowaniem odbioru lub innym bezpiecznym sposobem, określonym wymogiem prawnym lub umową.
  11. Udostępniając dane osobowe innym podmiotom należy odnotowywać informacje o udostępnieniu bezpośrednio w systemie informatycznym z którego udostępniono dane lub w inny zatwierdzony sposób. Odnotować należy: informacje o odbiorcy danych, dacie i zakresie udostępnionych danych osobowych.
  12. Udostępniając dane osobowe należy zaznaczyć, że można je wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
  13. Monitorowanie usług strony trzeciej powinno być udokumentowane i powinno zawierać informacje o: poziomie wykonania usługi, incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych, śladach audytowych, problemach operacyjnych, awariach, błędach i zakłóceniach.

§ 7
BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE OBSZARÓW PRZETWARZANIA


  1. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w obszarach przetwarzania danych osobowych, na które składają się pomieszczenia biurowe oraz części pomieszczeń, gdzie Sklep prowadzi działalność. Do takich pomieszczeń, zalicza się w szczególności: 
  i. pomieszczenia biurowe, w których zlokalizowane są stacje robocze lub serwery służące do przetwarzania danych osobowych;
  ii. pomieszczenia, w których przechowuje się dokumenty źródłowe oraz wydruki z systemu informatycznego zawierające dane osobowe;
  iii. pomieszczenia, w których przechowywane są sprawne i uszkodzone urządzenia, elektroniczne nośniki informacji oraz kopie zapasowe zawierające dane osobowe.
  2. Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, powinny być zamykane podczas nieobecności osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w sposób ograniczający możliwość dostępu do nich osobom nieupoważnionym.
  3. Osoby upoważnione zobowiązane są do zamykania na klucz wszelkich pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład obszarów, w których przetwarzane są dane osobowe w czasie ich chwilowej nieobecności w pomieszczeniu pracy jak i po jej zakończeniu, a klucze nie mogą być pozostawione w zamku drzwi. Nie można wynosić ww. kluczy po zakończeniu pracy poza miejsca przeznaczone do ich przechowywania.
  4. Wydruki i nośniki elektroniczne zawierające dane osobowe należy przechowywać w zamykanych szafach, które znajdują się w obszarach przetwarzania danych osobowych.
  5. Niepotrzebne wydruki lub inne dokumenty należy niszczyć za pomocą niszczarek.
  6. Przebywanie wewnątrz obszarów przetwarzania danych osobowych osób nieuprawnionych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania tych danych.
  7. Szczegółowy wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych znajduje się w Załączniku nr 5 niniejszej Polityki.
  8. Lokalizację i umiejscowienie danych osobowych należy starannie dobierać z uwzględnieniem wymaganych aspektów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W szczególności należy rozważyć aspekty dotyczące: 
  i. zasilania energią elektryczną;
  ii. klimatyzacji oraz wentylacji;
  iii. wykrywania oraz ochrony przed pożarem i powodzią;
  iv. fizycznej kontroli dostępu.
  9. Pomieszczenia wchodzące w skład obszaru przetwarzania danych osobowych należy wyposażyć w odpowiednie środki ochrony fizycznej i organizacyjnej chroniące przed nieautoryzowanym lub nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami pracy.
  10. Kopie zapasowe zawierające dane osobowe należy przechowywać w drugiej fizycznej lokalizacji w bezpiecznej odległości od lokalizacji podstawowej.
  11. Urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych należy przechowywać w bezpieczny i nadzorowany sposób.
  12. Urządzenia mobilne takie jak np. komputery przenośne, urządzenia PDA, telefony komórkowe nie powinny być pozostawiane bez opieki jeżeli nie są zastosowane odpowiednie środki ochrony.
  13. Należy wdrożyć procedury eksploatacyjne w celu ochrony danych osobowych oraz dokumentacji systemowej przed nieautoryzowanym lub nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją, usunięciem i zniszczeniem.
  14. Należy wdrożyć politykę czystego biurka i czystego ekranu w celu redukcji ryzyka nieautoryzowanego i nieuprawnionego dostępu lub uszkodzenia danych osobowych.
  15. Klucze dostępowe, karty, hasła itd. służące do uzyskania dostępu do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych należy zabezpieczać a sposób ich uzyskiwania należy szczegółowo zdefiniować w procedurach.
  16. Dostęp do serwerowni lub innych pomieszczeń, w których znajdują się systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych lub zbiory nieinformatyczne należy rejestrować oraz okresowo przeglądać.
  17. Dostęp dla gości do serwerowni lub innych pomieszczeń, w których znajdują się systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych należy nadzorować przez cały czas ich pobytu.
  18. Przyznawanie dostępu gościom należy wykonywać wyłącznie w określonych i autoryzowanych celach.
  19. Kończąc pracę, należy zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację, wydruki, elektroniczne nośniki informacji i umieścić je w zamykanych szafkach.
  20. Monitory należy ustawić w taki sposób aby uniemożliwiać podgląd wyświetlanych danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  21. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów oferujących zbieranie i niszczenie papierów, urządzeń lub nośników zwierających dane osobowe, należy wybrać wykonawcę z odpowiednimi zabezpieczeniami i doświadczeniem.

§ 8
OCENA RYZYKA I PRZEGLĄDY


  1. Systemy informatyczne i aplikacje powinny być poddawane ocenie ryzyka pod kątem identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych co najmniej raz na dwa lata. Ocena ryzyka powinna być również przeprowadzana przy dużych zmianach procesów biznesowych, systemów informatycznych i aplikacji.
  2. Narzędzia informatyczne służące do oceny ryzyka bezpieczeństwa przetwarzania danych powinny być chronione przed nieautoryzowanym lub nieuprawnionym dostępem a ich użycie odpowiednio kontrolowane.
  3. Przeglądy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych powinny być przeprowadzane okresowo, co najmniej raz na 2 lata w celu określenia wymaganego poziomu zabezpieczeń pozwalającego na ograniczenie ryzyka do poziomu akceptowalnego.
  4. Przeglądy zgodności z zasadami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych urządzeń informatycznych oraz sieci teleinformatycznych należy przeprowadzać okresowo, co najmniej raz na rok.
  5. Narzędzia informatyczne służące do przeprowadzania przeglądów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych powinny być chronione przed nieautoryzowanym lub nieuprawnionym dostępem a ich użycie odpowiednio kontrolowane. 

§ 9
ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI


  1. Incydenty związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych powinny być wykrywane, rejestrowane i monitorowane w celu ich zidentyfikowania i zapobiegania ich wystąpieniu w przyszłości.
  2. Zdarzenia systemowe powinny być przechowywane jako materiał dowodowy zaistniałych incydentów związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych.
  3. Użytkownicy systemów powinni znać i przestrzegać zasad zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych.
  4. Zaistniałe zdarzenia związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych takie jak np. utrata integralności, niedostępność, awarie, uszkodzenia, ostrzeżenia i alarmy bezpieczeństwa systemów informatycznych, urządzeń teleinformatycznych oraz danych powinny być niezwłocznie zgłaszane do IOD.

§ 10
ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH


  1. Dokumentacja zbiorów danych osobowych jest prowadzona przez IOD i stanowi Załącznik nr 6 niniejszej Polityki.
  2. Dane osobowe gromadzone we wskazanych zbiorach są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w kartotekach ewidencyjnych, które są zlokalizowane w pomieszczeniach lub części pomieszczeń należących do obszaru przetwarzania danych osobowych.
  3. Wskazane w załączniku nr 6 zakresy danych osobowych przetwarzanych w poszczególnych zbiorach danych osobowych są ustalone w oparciu o strukturę zbiorów danych osobowych prowadzonych w systemach informatycznych oraz powiązania pól informacyjnych utworzonych w tych systemach.
  4. Zawartość pól informacyjnych, występujących w systemach zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych, musi być zgodna z przepisami prawa, które uprawniają Administratora danych do przetwarzania danych osobowych.
  5. Dokumentacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych powinna zawierać opis współpracy z innymi systemami informatycznymi oraz sposób przepływu danych pomiędzy systemami z którymi współpracuje.
  6. Administrator systemów informatycznych jest zobowiązany do poprowadzenia aktualnej dokumentacji opisującej sposób przepływu danych osobowych pomiędzy systemami.
  7. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych znajduje się w Załączniku numer 7 niniejszej Polityki.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, naruszenie zasad określonych w niniejszej Polityce może być podstawą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z osobą, która dopuściła się naruszenia.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce bezpieczeństwa mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy wykonawcze do niej.
  3. Pracownicy Sklepu zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w niniejszej Polityce, w wypadku odrębnych od zawartych w niniejszej Polityce uregulowań występujących w innych procedurach obowiązujących w Sklepie, użytkownicy mają obowiązek stosowania zapisów dalej idących, których stosowanie zapewni wyższy poziom ochrony danych osobowych.
  4. Polityka niniejsza obowiązuje od dnia 05 listopada 2018 roku.Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Sklepie..................., dnia ............. roku

.........................
(pieczęć firmowa)


IMIĘ: ...................................
NAZWISKO: .................................
PESEL: ...................................


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznała(e)m się, rozumiem i będę przestrzegać obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku, nr 100, poz. 1024) dokumentów obowiązujących w Sklepie w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Sklepie, w szczególności:

Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie;

Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Sklepie.

W związku z powyższym zobowiązuję się do:

1) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem;

2) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia do których uzyskam dostęp w trakcie zatrudnienia, również po ustaniu zatrudnienia.

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia ponoszę odpowiedzialność na podstawie przepisów Regulaminu pracy, Kodeksu pracy oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).


.........................
(czytelny podpis pracownika)
Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Sklepie..................., dnia ............. roku

.........................
(pieczęć firmowa)


UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), niniejszym udziela się Panu/Pani*:


........................................................................................................
(imię i nazwisko)

........................................................................................................
(stanowisko służbowe)

upoważnienia nr do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu w/w Rozporządzenia.

Jest Pan/Pani* upoważniony/upoważniona* do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie wynikającym z Pana/Pani* zadań służbowych oraz poleceń przełożonego.

Upoważnienie traci ważność z chwilą ustania stosunku pracy.


........................................
(podpis i pieczęć administratora danych / IOD)

* niepotrzebne skreślićZałącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Sklepie..................., dnia ............. roku

.........................
(pieczęć firmowa)


ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), niniejszym odwołuję z dniem roku upoważnienie nr do przetwarzania danych osobowych udzielone dla Pani/Pana*:


........................................................................................................
(imię i nazwisko)

........................................................................................................
(stanowisko służbowe)


........................................
(podpis i pieczęć administratora danych / IOD)

* niepotrzebne skreślićZałącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Sklepie..................., dnia ............. roku

.........................
(pieczęć firmowa)


REJESTR OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


 L.P.  NUMER UPOWAŻNIENIA IMIĘ I NAZWISKO DATA NADANIA UPOWAŻNIENIA DATA ODEBRANIA UPOWAŻNIENIA IDENTYFIKATOR UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE
           
           
           
           

........................................
(podpis i pieczęć administratora danych / IOD)
Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Sklepie..................., dnia ............. roku

.........................
(pieczęć firmowa)


WYKAZ BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ LUB CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, TWORZĄCYCH OBSZAR, W KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE


L.P. ULICA NUMER KOD POCZTOWY MIEJSCOWOSĆ
         
         
         

........................................
(podpis i pieczęć administratora danych / IOD)
Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Sklepie..................., dnia ............. roku

.........................
(pieczęć firmowa)


WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OPIS STRUKTURY ZBIORÓW


L.P. NAZWA ZBIORU OPIS STRUKTURY ZBIORU
     
     
     

WYKAZ POWIERZONYCH ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH


L.P. NAZWA ZBIORU DATA POWIERZENIA NAZWA PODMIOTU, KTÓREMU POWIERZONO ZBIÓR
       
       
       

........................................
(podpis i pieczęć administratora danych / IOD)
Załącznik nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Sklepie..................., dnia ............. roku

.........................
(pieczęć firmowa)


OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DLA ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe są chronione przy zastosowaniu następujących zabezpieczeń niezbędnych

dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych dany osobowych:

1. Ochrona pomieszczeń wykorzystanych do przetwarzania danych osobowych:

1) budynek i wszystkie pomieszczenia, w których zlokalizowano przetwarzanie danych osobowych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych;

2) dokumentacja papierowa po godzinach pracy jest przechowywana w zamykanych biurkach lub szafach;

3) przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych osobowych jest dopuszczalne w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych lub za zgodą wyznaczonej osoby.

2. Przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia sprzętu komputerowego:

1) dla zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych stosuje się w nich sprzęt oraz oprogramowanie wyprodukowane przez renomowanych producentów oraz zabezpiecza się sprzęt przed awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej;

2) zbiory danych osobowych oraz programy służące do przetwarzania danych osobowych są zabezpieczane przed przypadkową utratą albo celowym zniszczeniem poprzez wykonywanie kopii zapasowych;

3) kopie zapasowe są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.

3. Przedsięwzięcia w zakresie ochrony teletransmisji danych:

1) w celu ochrony systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu stosuje się zabezpieczenia chroniące przed nieuprawnionym dostępem;

2) transmisja danych osobowych przez publiczną sieć telekomunikacyjną jest zabezpieczona środkami kryptograficznej ochrony danych;

4. Przedsięwzięcia w zakresie środków ochrony w ramach oprogramowania systemów:

1) w celu zapewnienia rozliczalności operacji dokonywanych przez użytkowników systemu informatycznego, w systemie tym dla każdego użytkownika rejestrowany jest odrębny identyfikator i hasło;

2) w przypadku, gdy do uwierzytelnienia użytkowników używa się identyfikatora i hasła, składa się ono z co najmniej 8 znaków, i jest skonstruowane w sposób nie trywialny, w szczególności zawiera małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne;

3) hasła służące do uwierzytelniania w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych są zmieniane co najmniej raz na 30 dni;

4) system informatyczny powinien wymuszać zmianę haseł, informując po upływie ich ważności;

5) w przypadku gdy system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych nie wymusza zmiany haseł, użytkownik jest zobowiązany do samodzielnej zmiany hasła po upływie 30 dni.

5. Przedsięwzięcia w zakresie środków ochrony w ramach narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych:

1) w celu ochrony zbiorów danych osobowych prowadzonych w systemach informatycznych przed nieuprawnionym dostępem stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych;

2)  system zapewnia automatyczne odnotowywanie w systemie informacji o identyfikatorze użytkownika, który wprowadził dane osobowe oraz dacie pierwszego wprowadzenia danych do systemu;

3) system zapewnia przygotowania i wydruk raportu, który zawiera informacje, o których mowa w § 7 Rozporządzenia;

4) stosuje się oprogramowanie umożliwiające trwałe usunięcie danych osobowych z urządzeń, dysków lub innych elektronicznych nośników informacji, które przeznaczone są do naprawy, przekazania lub likwidacji przez osobę nieuprawnioną;

6. Przedsięwzięcia w zakresie środków ochrony w ramach systemu użytkowego:

1) w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych na stacjach roboczych na czas krótkotrwałego opuszczenia stanowiska pracy przez użytkownika systemu, stosuje się mechanizm blokady stacji roboczej zabezpieczony hasłem;

2) stosuje się mechanizmy kontroli dostępu użytkowników do systemów - ogranicza się dostępu do katalogów, ogranicza się wykonywanie poleceń;

3) na stacjach roboczych użytkownicy nie posiadają uprawnień do instalowania nieautoryzowanego oprogramowania;

stosuje się oprogramowanie antywirusowe z automatyczną aktualizacją w celu ochrony systemu przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego;

4) kontrola antywirusowa jest przeprowadzana na wszystkich nośnikach magnetycznych i optycznych, służących zarówno do przetwarzania danych osobowych w systemie jak i do celów instalacyjnych.

7. Przedsięwzięcia w zakresie środków organizacyjnych.

1) prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

2) dostęp do danych osobowych możliwy jest po uzyskaniu formalnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydanego przez upoważnione osoby;

3) wprowadzono Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;

4) monitoruje się wdrożone zabezpieczenia systemu informatycznego.........................................
(podpis i pieczęć administratora danych / IOD)


Newsletter

Wypisz się z newslettera

Aktualnie nie posiadasz produktów w swoim koszyku.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Skontaktuj się z SCK

Logowanie

*
*

Zapomniałem hasła
Zarejestruj się